Bob Evans Farms - Salem

2299 E. State St. Salem, OH 44460

Phone: 330-337-0600